ระเบียบสหภาพยุโรปฉบับใหม่เกี่ยวกับ GMOs : แนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2547. - 27 หน้า.

9744032596


อาหารตัดแต่งพันธุ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544