สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

คู่มือสอบ tax auditor tutor / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 10, (ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพลส จำกัด, 2549. - 921 หน้า : ภาพประกอบ.

9748271439


การสอบบัญชีภาษีอากร -- ไทย.
ผู้สอบบัญชี -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

HF5667 / .ส423 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544