การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์) / คณะผู้ศึกษา จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ... [และคนอื่นๆ]. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมความไว้วางใจ ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549. - 31, 367 หน้า : ภาพประกอบ.

9749993799


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย (ภาคใต้)

KPT1572 / .จ73 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544