รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2549. - ก-ง, 259 หน้า.
งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3528.ก33 / 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544