สุทธิณัฐ ไชยเจริญ.

การปล่อยชั่วคราวโดยศาล : ศึกษาความเสมอภาคที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว = Bail by the court : the study of equality to be bail / Bail by the court : the study of equality to be bail โดย สุทธิณัฐ ไชยเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 146 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การปล่อยตัวชั่วคราว -- ไทย.
การปล่อยตัวชั่วคราว -- สหรัฐอเมริกา.
ประกันตัว (ผู้ต้องหา)

KPT4657 / .ส733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544