รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

เงินคงคลังในระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยภาคผนวกว่าด้วยกฎหมายการคลังที่สำคัญ. - กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528. - (10) 370 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ1360.55 / .ร6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544