สุนทร ราชวงศ์ศึก.

การคลังประเทศกำลังพัฒนา (Public finance in developing countries). - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523. - 347 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


การคลังสาธารณะ.
การคลังสาธารณะ -- ไทย.


ประเทศที่กำลังพัฒนา.

HJ192 / .ส7

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)