ดลพร อังศุธรรม.

ผลกระทบจากการใช้ sea waybill ในการขนส่งทางทะเล = The effect of applying sea waybill on the carriage of goods by sea / Effect of applying sea waybill on the carriage of goods by sea โดย ดลพร อังศุธรรม. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 8, 138 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ใบตราส่ง.
สัญญาทางพาณิชยนาวี.
ใบตราส่ง -- ไทย.
สัญญาทางพาณิชยนาวี -- ไทย.

K1178 / .ด434

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544