สมนึก แตงเจริญ.

การคลังของประเทศไทย รวบรวมโดย สมนึก แตงเจริญ, โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ และ ไพศาล ชัยมงคล. - นครหลวงฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2515. - 173 หน้า.

ปัญหาภาษีอากรบางประการของไทย โดย อรัญ ธรรมโน.- หนี้รัฐบาล โดย เรณู ไพโรจน์บุตร. - การก่อหนี้กู้กับต่างประเทศ โดย เสนาะ อูนากูล.- การออมภาครัฐบาล โดย วลัยภรณ์ วชิรมน.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
งบประมาณ.

HJ191.ท93 / ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544