สไปเซอร์, เอดเวิร์ด เอช.

มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค กรณีศึกษา Human problems in technological change ; a casebook แปลโดย สุเทพ สุนทรเภสัช. - กรุงเทพฯ, สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2516. - 412 หน้า. - งานแปลของสภาวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 29 . - งานแปล (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ; อันดับที่ 29. .


ปัญหาสังคม.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

HM101 / .ส3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544