อดิศร ศักดิ์สูง.

การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-2547 = A study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004 : รายงานการวิจัย / Study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004 อดิศร ศักดิ์สูง, สกรรจ์ จันทรัตน์, ศุภการ สิริไพศาล. - [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547. - 69 แผ่น.


ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.

DS588.ต9 / อ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544