อรัญ ธรรมโน, 2477-

การคลัง. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นครหลวงฯ, โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2515. - 230 หน้า.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ191.ท92 / อ4 2515

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)