การคลังและงบประมาณ (Public finance and budgeting). - กรุงเทพฯ, 2528. - 2 เล่ม. ตาราง, แผนภูมิ.


การคลังสาธารณะ.
งบประมาณ.
ภาษีอากร.

HJ191.ท92 / ส67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544