อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2510-

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว / อัจฉรียาุ ชูตินันทน์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - 294 หน้า : ภาพประกอบ.

9742884587 9789742884581


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.

KPT4720 / .อ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544