ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549. - 328 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดธรรมาภิบาล .

9744492821


การควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ท53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544