วิทยากร เชียงกูล, 2489-

นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (conflict of interest) / วิทยากร เชียงกูล. - นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2549. - 232 หน้า.

9744492856


ผลประโยชน์ขัดกัน -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2544-2548.

HC445 / .ว67776

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544