สันติยา เอกอัคร.

เศรษฐศาสตร์การจัดการ II : เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อการจัดการ = Managerial economic II : macroeconomics for management / Managerial economic II : macroeconomics for management โดย สันติยา เอกอัคร. - [กรุงเทพ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


เศรษฐศาสตร์การบริหาร.

HD30.22 / .ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544