สุมนา เศรษฐนันท์.

การจัดทำบัญชีและงบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) / สุมนา เศรษฐนันท์, มธุรวดี เศรษฐนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 260 หน้า : ภาพประกอบ.

9749995775


การบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1103 / .ส74 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544