สนิท สมัครการ.

มานุษยวิทยากับการพัฒนาสังคม / สนิท สมัครการ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. - 120 หน้า : ภาพประกอบ.

974971380X


นิเวศวิทยาสังคม.
มานุษยวิทยา.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

HM861 / .ส363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544