พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549. - 144 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9742860998


พืชชายเลน -- ไทย.

QK938.ช64 / พ633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544