พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า / พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้าฉบับสมบูรณ์ [รวบรวมโดย] สถาบันพระปกเกล้า. - นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า, 2548. - 26 หน้า.


สถาบันพระปกเกล้า--ข้อบังคับ.

KPT3162.พ46ก3 / 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544