การแสดงดนตรีไทย วงพาทย์รัตน์ วงบ้านบางกะปิ [วีดิทัศน์]. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัย สกว. (การวิจารณ์ 2), 2546. - 3 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

แสดงในการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 1 และการสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 14-15 มิถุนายน 2546.

ศิลปิน วงพาทย์รัตน์ ควบคุมวงโดย วิเชียร เกิดผล และวงบ้านบางกะปิ ควบคุมวงโดย พินิจ สายสุวรรณ.


ดนตรี -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544