กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเชิงรุกในยุคเศรษฐกิจแปรปรวน : สัมมนาเชิงวิชาการ 27 ตุลาคม 2548 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต / จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2548. - 105 หน้า : ภาพประกอบ.


การจัดการอุตสาหกรรม -- การประชุม.

HD29 / .ส644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544