วิมาน กฤตพลวิมาน.

ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / โดย วิมาน กฤตพลวิมาน. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546. - 94 หน้า. - เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 9 .

9744490675


กฎหมายสุรา -- ไทย.

KPT3640.ส7 / ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544