ไข่มุกด์ ช่างศรี.

การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ = Neonatal screening programme in Thammasat Hospital : รายงานการวิจัย / Neonatal Screening Programme in Thammasat Hospital ไข่มุกด์ ช่างศรี, ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์. - [ปทุมธานี] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2544] - ก-ง, 14 แผ่น : ภาพประกอบ.


ทารกแรกเกิด.
ไทรอยด์ฮอร์โมน.
การตรวจกรองหมู่มาก.

WS420 / .ข947

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)