ศัพท์เศรษฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น จำกัด, 2549. - 12, 623 หน้า.

9749996496 9789749996492


เศรษฐศาสตร์ -- พจนานุกรม.

HB61 / .ร62 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544