หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร. - กรุงเทพฯ, [2530?] - 195 หน้า.

ปัญหาการตีวความกฎหมายภาษีอากรในคดีที่มาสู่ศาล โดย ศักดิ์ สนองชาติ.- คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจพร้อมหมายเหตุ โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.- การหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์.- ขอ้สังเกตเกี่ยวกับราคาของที่นำเข้า โดย กรองเกียรติ คมสัน.


ภาษีอากร -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ2315 / .ศ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544