ปรีชา รุทรโสทร.

ภาษีอากร โดย ปรีชา รุทรโสทร และ บุศย์ วิสุทธิ. - พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524. - 216 หน้า.


ภาษีอากร.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ2315 / .ป37 2524

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544