แม่น้ำโขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = MeKong Salween : peoples, water, and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia : เอกสารสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 / MeKong Salween : peoples, water, and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ... [และอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2549?] - 16 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. เขื่อนกับวิบากกรรมของคนลุ่มน้ำสาละวิน / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า -- ล. 2. คอนผีหลง : ระบบนิเวศแม่น้ำโขงบนพรมแดนไทย-ลาวตอนบน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น -- ล. 3. การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย : โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ -- ล. 4. จีนกับเส้นทางสายใหม่ใน GMS / กนกพร ทวิพัฒน์ -- ล. 5. ไทดำ : ความเป็นคนชายขอบในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ / เพชรตะบอง ไพศูนย์ -- ล. 6. เขตเศรษฐกิจพิเศษ : เขตอภิสิทธิ์พิเศษ / มิติ ยาประสิทธิ์ -- ล. 7. สื่อพลัดถิ่น : ทางเลือกในการรับข่าวสารเรื่องพม่า / อัจฉรียา สายศิลป์ -- ล. 8. จีนกับประตูหลังบ้านของอุษาคเนย์ / ปกศักดิ์ นิลอุบล -- ล. 9. การเคลื่อนไหวของภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย / กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ -- ล. 10. เศรษฐกิจเรขาคณิตลุ่มแม่น้ำโขง-สาละวินในศตวรรษที่ 21 / วรศักดิ์ มหัทธโนบล -- ล. 11. การผลิตสื่อทางเลือกข้ามพรมแดน : กรณีศึกษาวารสารสาละวินโพสต์ / วันดี สันติวุฒเมธี (ธันวา สิริเมธี) -- ล. 12. บทวิพากษ์โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในอินโดจีนและพม่า มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ -- ล. 13. สร้างเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนปิดกั้นข้อกล่าวหา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ แปล -- ล. 14. เขื่อนสามโตรกกับราคาที่จ่ายเหนือการคาดเดา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ -- ล. 15. เขื่อน-การพัฒนา-กับระบบนิเวศ-- / ปริญญา นุตาลัย -- ล. 16. พลังน้ำขนาดเล็ก ทางออกวิกฤตพลังงานประเทศไทย.


การพัฒนาแหล่งน้ำ -- การประชุม.
เขื่อน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- การประชุม.


แม่น้ำโขง -- การประชุม.
แม่น้ำสาละวิน -- การประชุม.

จีนศึกษา

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544