ไพศาล ชัยมงคล, 2481-

งบประมาณแผ่นดิน : ทฤษฎีและปฏิบัติ. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2517. - 381 หน้า.


งบประมาณ -- ไทย.

HJ2005 / .พ9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544