พรรณราย ขันธกิจ.

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / พรรณราย ขันธกิจ. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548. - 256 หน้า : ภาพประกอบ.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

KPT2524 / .พ443

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544