ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน

การกำกับดูแลสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทย / ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน. - [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 83, [17] แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต.


อินเตอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อินเทอร์เน็ต -- การควบคุมการเข้าถึง -- ไทย.
อินเตอร์เน็ต -- การเซ็นเซอร์ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ภ637

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544