กิตติศักดิ์ ปรกติ.

การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป / กิตติศักดิ์ ปรกติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2549. - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2553.

9742884722 9789742884727 9789742888534 (2553)


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ก633 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544