พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500-

กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550. - 168 หน้า : แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789742884901


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ.

K3943 / .พ42 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544