อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 / อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ; ฉบับภาษาไทยโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, [2549?] - 125, 125 หน้า.

แปลจาก: Maritime labour convention, 2006. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749914600


อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (2549)
Maritime Labour Convention (2006)


ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมาย.
Merchant mariners -- Legal status, laws, etc.

K1196.ก35 / อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544