กว่าจะเป็นหมอ เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต / [วีดิทัศน์] : อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - กบนอกกะลา .

ข้อมูล ธานินทร์ ตุ่มไทยสาคร ; สร้างสรรค์รายการ เรวัฒน์ ชมภูชนะ ... [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ ธานินทร์ ตุ่มไทยสาคร, เกรียงไกร กลิ่นศรีสุข ; ถ่ายภาพ ฐาณัฏฐ์ ตั้งศรีตระกูล ... [และคนอื่น ๆ] ; ควบคุมและดูแลการผลิต ภัทราพร สังข์พวงทอง ; ควบคุมรายการ ชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ, วีรวรรณ วรรุตม์. ข้อมูล ธานินทร์ ตุ่มไทยสาคร ; สร้างสรรค์รายการ เรวัฒน์ ชมภูชนะ ... [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ ธานินทร์ ตุ่มไทยสาคร, เกรียงไกร กลิ่นศรีสุข ; ถ่ายภาพ ฐาณัฏฐ์ ตั้งศรีตระกูล ... [และคนอื่น ๆ] ; ควบคุมและดูแลการผลิต ภัทราพร สังข์พวงทอง ; ควบคุมรายการ ชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ, วีรวรรณ วรรุตม์.

พิธีกรรายการ ประสาน อิงคนันท์ ; พิธีกรสนาม ดวงธิดา นครสันติภาพ, จริยา มุ่งวัฒนา.


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล--การศึกษาและการสอน.


แพทย์.
การแพทย์ -- การศึกษาและการสอน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544