สุภารัตน์ ลิจุติภูมิ, 2522-

แนวทางการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = The registration system development model for Office of the Registrar, Thammasat University / Registration system development model for Office of the Registrar, Thammasat University โดย สุภารัตน์ ลิจุติภูมิ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 9, 144 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักทะเบียนและประมวลผล --การบริหาร.


การวิเคราะห์ระบบ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
การออกแบบระบบ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

LG395.ก231 / ส754

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544