รัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างพลังประชาชน : การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำหนังสือ อัญชนา ณ ระนอง ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2550. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


การบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุม.

JA35.5 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544