กิตติศักดิ์ ปรกติ.

สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / สิทธิชุมชน กิตติศักดิ์ ปรกติ. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550. - 12, 211 หน้า.

9789742885199 9789747725452


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
ชุมชน.
ทรัพยากรธรรมชาติร่วม -- ไทย -- การจัดการ -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

KPT2460 / .ก963

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)