จิรนิติ หะวานนท์.

คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / จิรนิติ หะวานนท์. - (พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549. - 101 หน้า.

9749493192


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .จ64 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544