วราภรณ์ โรจนวราภรณ์, 2524-

ปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์จากการรับสิทธิการเช่าเป็นหลักประกันการชำระหนี้ = Legal problems in practice of commercial bank concerning the leasehold as collateral / Legal problems in practice of commercial bank concerning the leasehold as collateral โดย วราภรณ์ โรจนวราภรณ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 12, 219 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ค้ำประกัน -- ไทย.
สัญญาเช่า -- ไทย.
หนี้ (กฎหมาย) -- ไทย.
กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทย.

KPT900 / .ว464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544