ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์.

ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน = Legal nature of countertrade contract / Legal nature of countertrade contract โดย ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 6, 122 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การค้าต่างตอบแทน.
สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)

K3943 / .ป563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544