บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 505 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740318606


บริการทางการพยาบาล -- การบริหาร.
ผู้บริหารทางการพยาบาล.
ความเป็นผู้นำ

WY105 / .บ722

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544