การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ = Constitution reform : comparative perspectives : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร / Constitution reform : comparative perspectives จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล และ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550. - 518, [31] หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789744493200


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุม.

JQ1745 / .พ464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544