ปรีชา แดงโรจน์.

แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรม = Organization charts and job descriptions / Organization charts and job descriptions ปรีชา แดงโรจน์. - นนทบุรี : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2550. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสประกอบ. คัดบางส่วนจาก: การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรมศตวรรษที่ 21.

ล. 1. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม -- ล. 2. ฝ่ายห้องพัก -- ล. 3. ฝ่ายขายและการตลาด, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายช่าง, ฝ่ายการบัญชีและการเงิน, แผนกประชาสัมพันธ์, และผู้วิเคราะห์การปฏิบัติงาน.

974947919X (ล. 1) 9749479300 (ล. 2) 9749479319 (ล. 3)


การจัดการโรงแรม.
โรงแรม -- ลูกจ้าง -- รายละเอียดของงาน.

TX911 / .ป454

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544