สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย [วีดิทัศน์] / คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย เสนอ ; อำนวยการผลิต กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. - [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2550- - ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2550-

ปี 2551, 2552, 2553 ใช้ชื่อ: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย.


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544