จุมพล หนิมพานิช.

การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = Qualitative research in political science & public administration / Qualitative research in political science & public administration จุมพล หนิมพานิช. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 577 หน้า.

9789740318729


รัฐศาสตร์ -- วิจัย.
การบริหารรัฐกิจ -- วิจัย.
วิจัยเชิงคุณภาพ.

JA86 / .จ743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544