คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546. - 5, 90 หน้า.

9749182006


การมอบอำนาจหน้าที่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ปฏิบัติการสำนักงานราชการ -- ไทย.

JQ1746.ฮ13ม53 / ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544