ปรีชา แดงโรจน์.

การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรมศตวรรษที่ 21 ฉบับผู้บริหาร = 21st century hotel management and operations, executive edition / 21st century hotel management and operations, executive edition ปรีชา แดงโรจน์. - นนทบุรี : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2549. - 26, 656 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749388658


การจัดการโรงแรม.

TX911 / .ป398

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544