บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

ชีวประวัติธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2520 / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. - [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - ก-ฌ, 237 หน้า. - เอกสารวิชาการ ; หมายเลข 607 . - เอกสารวิชาการ (โครงการเมธีวิจัยอาวุโส) ; หมายเลข 607. .


ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2101 / .บ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544